Obchodní podmínky

koupí potvrzujete přečtení a zavazuje se k těmto podmínkám:


1.
PRODÁVAJÍCÍ
* provozovatel internetového obchodu www.satynaprani.cz
* Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2013 do doby vydání nových obchodních podmínek.


2.
OBJEDNÁVKA
* Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží – společenských a svatebních šatů prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě vytvoření objednávky po internetu nebo objednávky zaslané e-mailem. Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení objednávky. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.
Při objednání šatů tzv. „na přání zákaznice“, speciálně objednávaných u dodavatele prodávajícího (dále jen speciální objednávka) je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy na kupní cenu do výše 50 % konečné kupní ceny. Za situace, že kupující stornuje objednávku neoprávněně, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši stanovené zálohy na kupní cenu. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst již zaplacenou zálohu kupujícím na smluvní pokutu. Doba pro dodání zboží počíná plynout až ode dne připsání zálohy na účet.


3.
STORNO OBJEDNÁVKY
* Storno objednávky ze strany kupujícího: Kupující má právo stornovat objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na náhradu škody zejména v případě nákupu zboží na „speciální objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů jako zbytečná doprava apod.
* Storno objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu, dále proto, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží prodávajícímu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


4.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)
* Odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem č. 46/1964 Sb., občanský zákoník (viz. další body). V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující, který uzavřel smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-shop, telefon, fax) právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a jakékoli sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Toto právo má kupující, který má postavení spotřebitele, nikoli podnikatele. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 53 odst. 8 občanského zákoníku, zejména při dodávce zboží upraveného na přání zákazníka. Barva šatů se můžeme jemně lišit v závislosti na nastavení monitoru. U šatů na zakázku se můžou oproti uvedeným fotografiím jemně lišit detaily (např. typ použité krajky, velikost korálků apod.). Výše zmíněné znaky nejsou důvodem pro odstoupení od smlouvy. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení ve výše uvedené lhůtě, je povinen dodržet níže uvedené podmínky: Kupující kontaktuje prodávajícího písemně (postačuje e-mailem), že odstupuje od smlouvy. Uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu prodávajícího uvedenou v sekci kontakt webových stránek, přičemž zboží:
+ musí byt v původním nepoškozeném obalu
+ nesmí být použité
+ musí být nepoškozené,
+ musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
+ s originálním dokladem o koupi
+ nesmí být cítit kouřem ani jinak zapáchat
* Zboží nebude zasíláno kupujícím na dobírku. Prodávající doporučuje zboží pojistit, jelikož neodpovídá za jeho případnou ztrátu při dopravě k prodávajícímu.
* Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle kupující prodávajícímu dobropis, kam uvede, že odstupuje od smlouvy a způsob jakým chce vrátit peníze (číslo účtu). Po jeho podepsání a zaslání zpět na adresu prodávajícího vrátí prodávající zaplacenou kupní cenu za zboží nebo její část na účet kupujícího nebo zašle kupujícímu složenkou.
* V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptovat prodávající odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v sídle prodávajícího za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za každý den uschování.
*V případě vracení platby na účet je nutné uvést účet vedený v ČR (bez poplatku), v případě, že zákazník neuvede číslo účtu pro vrácení platby, tak je zasláno poštovní poukázkou na jeho adresu (poplatek 45Kč).

5.
DODACÍ PODMÍNKY
* Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2-4 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta po domluvě s kupujícím delší.
* U objednání zboží na míru je dodací lhůta prodloužena a uvedena v popisu zboží, přičemž může být prodloužena v závislosti na zdržení zahraniční pošty o max. dva týdny.
*Zboží na míru je vyrobeno dle dodaných měr v objednávce. Vzhledem k delší době dodání u zboží na míru, prodávající nezodpovídá za změny měr vzniklé v tomto období. Pokud je nutná dodatečná úprava, pak je již v režii kupujícího. 
* Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní služby.
* V ceně zboží není finální nažehlení šatů.
* Rozvoz zboží zajišťuje prodávající po celé České republice. Náklady na dopravu zboží a balné nese prodávající.

6.
ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA
* Na zboží je poskytována záruční lhůta 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem dodání zboží. Zákazník je povinen zkontrolovat při předání stav zboží, přičemž prodávající neodpovídá za vady zboží, které mohl kupující zjistit při této kontrole zboží. Pokud zboží jeví viditelné známky poškození, zákazník je oprávněn zboží nepřevzít. Nároky z vad zboží vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky při dopravě lze přiznat jen za podmínky, že adresát (u vrácené zásilky odesílatel), případně jiný příjemce zásilky reklamuje vadu (poškození) při převzetí zásilky. Reklamaci vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů. Nebude-li moci posoudit reklamaci prodávající, bude zasláno reklamované zboží k posouzení dodavateli. V takovém případě bude kupující informován o možném prodloužení reklamační lhůty písemně nebo e-mailem.


7.
OCHRANA OSOBNÍCH DAT
*Prodávající respektuje soukromí kupujícího. Aby mohl prodávající nabídnout kvalitní služby, potřebuje znát některá osobní data kupujícího. Tato data chrání prodávající před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
* Používáním tohoto internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o něm a jeho nákupech za výše stanovených podmínek.
* Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

8.
PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ
* Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
* Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.


9.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
* Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona obchodním zákoníkem.
* Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
* V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.satynaprani.cz